Beatrix Doezum

Nederlands Fanfare Kampioen 2017

Privacyverklaring CMV Beatrix Doezum

CMV Beatrix Doezum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u informeren hoe wij om gaan met uw gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. CMV Beatrix Doezum houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat wij uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt. Mochten wij ze toch ergens anders voor willen gebruiken, dan zullen wij u daarover eerst informeren of indien nodig vooraf toestemming vragen.

CMV Beatrix Doezum is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben hierover, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Verwerking van uw persoonsgegevens

CMV Beatrix Doezum heeft de volgende persoonsgegevens van u nodig om taken correct uit te kunnen voeren:

Leden, dirigenten

 • Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
 • Gebruik: administratieve doeleinden, innen contributiegelden, bijdrages voor onder andere studieweekenden en acties. Voor de dirigenten: uitbetaling salaris.
 • Deze gegevens worden bewaard zolang het lidmaatschap duurt, in de financiële administratie wettelijk verplicht tot maximaal zeven jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Sponsoren, Club van 45

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bankrekeningnummer.
 • Gebruik: contact opnemen, toezenden vrijkaarten voor concerten en nieuwsbrief
 • Deze gegevens worden bewaard zolang u sponsor of lid van de Club van 45 bent, in de financiële administratie wettelijk verplicht tot maximaal zeven jaar na beëindiging.

Hulpen

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.
 • Gebruik: contact opnemen, toezenden van informatie t.b.v. het evenement waar hulp gewenst is.
 • Deze gegevens worden bewaard zolang u hulp bent, in de financiële administratie wettelijk verplicht tot maximaal zeven jaar na de laatste keer dat u ons geholpen hebt.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden als dat niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taak. Mocht dat wel nodig zijn, bijvoorbeeld bij deelnamen aan een concours, dan stellen wij met de betreffende partij een verwerkingsovereenkomst op waarin staat vermeld waar zij de ontvangen gegevens uitsluiten voor mogen gebruiken.
Voorts zullen wij de door u verstrekte gegevens niet met derden delen, tenzij dit wettelijk verplicht of noodzakelijk is. Dit kan het geval zijn als de politie in het kader van een onderzoek bij ons persoonsgegevens opvraagt. Tevens kunnen wij uw gegevens vertrekken aan derden, nadat wij u daar schriftelijk eerst om toestemming hebben gevraagd.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken uitsluiten gegevens van minderjarigen (<16) als daar schriftelijk toestemming voor is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

CMV Beatrix Doezum bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, over het algemeen zolang iemand lid is van onze vereniging. Voor de financiële administratie geldt een wettelijke bewaartermijn van maximaal zeven jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens CMV Beatrix Doezum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze (bestuurs)leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) de persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers. Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voor wij gehoor geven aan een dergelijk verzoek. Indien wij uw gegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Hopelijk komen wij er dan samen met u uit, mocht dit om wat voor reden ook niet lukken dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

De privacyverklaring van CMV Beatrix Doezum kan nog gewijzigd worden, mocht daar reden toe zijn. Oudere versies zullen digitaal bewaard worden en indien u dat wenst kunt u deze inzien.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

Secretariaat CMV Beatrix Doezum - info@beatrixdoezum